همایش ها

فراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شد فراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شد

فراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت منتشر شدفراخوان شانزدهمین جشنواره بین…

تاریخ برگزاری :
مهلت ارسال مقالات :
برگزارکنندگان :
  1. ستاد برگزاری آزمون های سراسری
  2. ستاد برگزاری آزمون های سراسری
مکان برگزاری :کانون فرهنگی
تاریخ برگزاری :
مهلت ارسال مقالات :
برگزارکنندگان :
  1. ستاد برگزاری آزمون های سراسری
  2. ستاد برگزاری آزمون های سراسری
مکان برگزاری :کانون فرهنگی
تاریخ برگزاری :
مهلت ارسال مقالات :
برگزارکنندگان :
مکان برگزاری :
تاریخ برگزاری :
مهلت ارسال مقالات :
برگزارکنندگان :
  1. ستاد برگزاری آزمون های سراسری
مکان برگزاری :کانون فرهنگی