چهل سال چهل فیلم/ بنیاد روایت/انجمن سینمایی

تمدید مهلت ارسال فیلمنامه به مسابقه «چهل سال چهل فیلم»

مهلت ارسال فیلمنامه برای شرکت در مسابقه «چهل سال چهل فیلم» تمدید شد.